• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
จัดทำและตรวจสอบรายการทางภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
ประสบการณ์ 0-1 ปี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word
มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน