• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา
สอบทานและพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้า และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
พิจารณา/วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสายงาน
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์งานวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, word, Power point และ Microsoft office ได้อย่างดี
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้