• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำกระดาษทำการ รวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจพร้อมสรุปปัญหาเบื้องต้นในการตรวจสอบ
ดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือตามมาตรฐานที่กำหนด
บันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบและหลักฐานที่ตรวจสอบพบระหว่างการตรวจสอบ
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ และแนวทางแก้ไขของผู้รับการตรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี , เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียด รอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหาได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word, Excel) ได้ดี