• โทร : 02-232-1789
 • sgfinfo@sgfcap.com

การกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • จดหมาย
 • เลขานุการบริษัท / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • โทรศัพท์
 • 0-2232-1789 ต่อ 1744 ตรวจสอบภายใน หรือ 1771 เลขานุการบริษัท

 • โทรสาร
 • 0-2232-1790

 • อีเมลล์
 • internal_audit@sgfcap.com หรือ apinya.b@sgfcap.com