• โทร : 02-232-1789
 • sgfinfo@sgfcap.com
 • มุ่งมั่งเพื่อการลงทุน เพื่ออนาตคที่ดี

  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 • มุ่งมั่งเพื่อการลงทุน เพื่ออนาตคที่ดี

  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลนักลงทุน


  2562
 • ไตรมาสที่ 1
 • ไตรมาสที่ 2
 • ไตรมาสที่ 3
 • รายปี
  2561
 • ไตรมาสที่ 1
 • ไตรมาสที่ 2
 • ไตรมาสที่ 3
 • รายปี
  2560
 • ไตรมาสที่ 1
 • ไตรมาสที่ 2
 • ไตรมาสที่ 3
 • รายปี
  MD&A ปี 2562
 • MD&A ปี 2562
 • MD&A ปี 2562 Q3
 • MD&A ปี 2562 Q2
 • MD&A ปี 2562 Q1
  MD&A ปี 2561
 • MD&A ปี 2561
 • MD&A ปี 2561 Q3
 • MD&A ปี 2561 Q2
 • MD&A ปี 2561 Q1
  MD&A ปี 2560
 • MD&A ปี 2560
 • MD&A ปี 2560 Q3
 • MD&A ปี 2560 Q2
 • MD&A ปี 2560 Q1
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร 850,633,000 6.49%
นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล 800,000,000 6.11%
นาย กัมพล ตติยกวี 800,000,000 6.11%
นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 600,200,000 4.58%
น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร 599,324,000 4.57%
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 429,000,000 3.27%
นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์ 400,000,000 3.05%
น.ส. วิอร ทองแตง 369,453,000 2.82%
นาย อติคุณ ทองแตง 369,453,000 2.82%
นาย อิทธิ ทองแตง 369,453,000 2.82%
นาย อัฐ ทองแตง 369,453,000 2.82%
นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก 299,380,000 2.29%
นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์ 292,545,000 2.23%
นาง รัชนีกร จินตกานนท์ 291,650,000 2.23%
บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด 290,000,000 2.21%
นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์ 249,957,398 1.91%
นาย ภากร มกรานนท์ 220,239,419 1.68%
นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ 201,780,000 1.54%
นาย สุพร ปัญญาสาคร 180,000,000 1.37%
นาย ศึกษิต เพชรอำไพ 100,000,000 0.76%
นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ 80,000,000 0.61%
นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 80,000,000 0.61%
นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 80,000,000 0.61%
นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 80,000,000 0.61%
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 74,569,180 0.57%
นาย ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 73,828,000 0.56%
นาย คมกร ปิยเจษฎากุล 70,000,000 0.53%

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยปกติ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว แต่เนื่องจากในปีนี้ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • จดหมาย
 • เลขานุการบริษัท / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • โทรศัพท์
 • 0-2232-1789 ต่อ 1744 ตรวจสอบภายใน หรือ 1771 เลขานุการบริษัท

 • โทรสาร
 • 0-2232-1790

 • อีเมลล์
 • internal_audit@sgfcap.com หรือ apinya.b@sgfcap.com